Közadatok

Közadatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok 

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név (teljes név)

Katona Lajos Városi Könyvtár

2. Székhely

2600 Vác, Budapesti főút 37.

3. Postacím:

2601. Pf. 246

4. Telefonszám

27/316-335 ; 27/319-262 

5. Faxszám:

27/319-262

6. Központi elektronikus levélcím

klvk@konyvtar.vac.hu

7. Honlap

www.klvk.vac.hu

8. Ügyfélszolgálatok elérhetősége

Olvasószolgálat: kolcsonzo@konyvtar.vac.huTel. 27/316-335/109

Gyermekkönyvtár:gyermekkonyvtar@konyvtar.vac.hu Tel.:27/316-335/210

Helytörténeti gyűjtemény:helytortenet@konyvtar.vac.hu Tel: 27/316-335/110

9. Ügyfélszolgálati/közönségkapcsolati vezető neve

Nincs adat

10. Nyitva tartás

http://www.klvk.vac.hu/  

II. A szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája  (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

Szervezeti struktúra: szervezeti_felepítes  

III. A szerv vezetői

1. A szervezet vezetője

Cserkaszky Györgyi könyvtárigazgató

Email: igazgato@ konyvtar.vac.hu Tel.:30/319-6202

Tóthné Uzonyi Ottilia igazgatóhelyettes

E-mail: titkarsag@konyvtar.vac.hu Tel.: 27/316-335/103

2. Szervezeti egységek

Állománygyarapító- és feldolgozó csoportfeldolgozo@konyvtar.vac.hu 

Olvasószolgálat: kolcsonzo@konyvtar.vac.hu

Gyermekkönyvtár gyermekkonyvtar@konyvtar.vac.hu 

Helytörténeti gyűjtemény helytortenet@konyvtar.vac.hu  

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

Nincs a szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1.3. Gazdálkodó szervezetek

Nincs a szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet

1.4. Közalapítványok

Nincs a szerv által alapított közalapítvány

1.5. Lapok

Nincs a közfeladatot ellátó szerv által alapított lap

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Vác Város Önkormányzata 2600 Vác, Március 15. tér 11. Polgármesteri hivatal Tel: 06-27-513-400, Fax: 06-27-513-414 Zöld szám: 06-80-890-020 Hivatal fogadónapjai: Hétfő: 14:00-18:00, Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00

1.7. Költségvetési szervek

Nincs a költségvetési szerv által alapított másik költségvetési szerv

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

- 1997. évi CXL. Törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről. -További jogszabályok: 

http://www.ki.oszk.hu/sites/default/files/dokumentumtar/hatalyos_jogszabj_2018_0529.pdf 

SZMSZ: SZMSZ_2022

Alapító okirat: alapito_okirat_2020  

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Nincs adat

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A szerv nem intéz hatósági ügyeket

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Nyilvános könyvtári ellátás

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

nyilvános könyvtári ellátás a 1997. évi CXL. törvény 55. és 65. §-ban foglaltak szerint:

  • a gyűjtemény fejlesztése, feltárása, megőrzése és rendelkezésre bocsátása
  • tájékoztatás a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól
  • más könyvtárak állományának és szolgáltatásai elérésének biztosítása
  • könyvtárak közötti dokumentum és információcsere biztosítása

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

                                  Szabályzatok

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

        Szolgáltatási díjak

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

  könyvtári dokumentum adatbázis könyvtári olvasói adatbázis

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Dokumentum adatbázis – dokumentumok adatai - metaadatok Olvasói adatbázis – személyi adatok

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

Dokumentum adatbázis – nyilvános- OPAC-on keresztül elérhető - A személyi adatok nem nyilvánosak.

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

A dokumentum adatbázis az intézmény szerzői jogi védelme alatt áll. A személyi adatokról másolat nem készíthető

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

http://www.klvk.vac.hu/node/26

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

1. Katona Lajos élete és munkái 2. Várostörténeti konferencia előadásai 3. Kaland a Bibliotékában - kisfilm

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

1-2.. A Könyvtár helyismereti gyűjteményében hozzáférhető, illetve kölcsönözhető, megvásárolható

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

Nincsenek a szervnek testületi szervei

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

Nincsenek a szerv által kiírt pályázatok

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

Nincsenek a szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

nincs adat

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

nincs adat

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

A szervnél nem voltak vizsgálatok

II. Közzétételi egység:

Az Állami Számvevőszék nem végzett a szervnél ellenőrzést

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Nem voltak a szervnél egyéb ellenőrzések

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Nincs adat

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

https://ki.oszk.hu/informacioszolgaltatas/magyarorszagi-konyvtarak-statisztikai-adatai

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

koltsegvetes2012

koltsegvetes2013

koltsegvetes2014

koltsegvetes2015

koltsegvetes2016 

koltsegvetes2017

koltsegvetes2018

koltsegvetes2019

koltsegvetes2020

koltsegvetes2021

koltsegvetes2022

koltsegvetes2023

koltsegvetes2024

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

beszamolo2012 

beszamolo2013 

beszamolo2014

beszamolo2015 

beszamolo2016

beszamolo2017

beszamolo2018

beszamolo2019

beszamolo2020

beszamolo2021

beszamolo2022

beszamolo2023

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolóiv

Beszámolónként.

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

14 fő

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Nincs adat

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Nincs adat

II. Közzétételi egység: Támogatások

A szerv nem nyújt támogatást

III. Közzétételi egység: Szerződések :

Nincsenek ötmillió forintot elérő szerződések

IV. Közzétételi egység: Koncessziók :

Nincsenek koncessziók

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések :

nincsenek ötmilliót elérő egyéb kifizetések

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

TAMOP-3.2.4-08/1/KMR-2009-0020 …, fenntarthatósági periódusban

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

Nincsenek közbeszerzések